THÔNG TIN LIÊN HỆ
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
- Địa chỉ: Nhà D, Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Email: khoai@dhtm.edu.vn
- Website: www.dhtm.edu.vn
- Điện thoại: (04). 3768 8977 - Số máy lẻ: 3100 - Zipcode: 12868

TRƯỞNG KHOA
PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH
- Email: minhnv@dhtm.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA
THS. NGUYỄN BÌNH MINH
- Email:minhnb@dhtm.edu.vn

THƯ KÝ KHOA
THS. TẠ THỊ TUYẾT MAI
- Email: maittt@dhtm.edu.vn