CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   12/13/2015 11:19:04 PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Văn bằng: Cử nhân Thương mại điện tử

(Ban hành kèm theo Quyêt định số 588/QĐ-ĐHTM ngày 28 tháng 8 năm 2014)

1.

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯ­ƠNG (*)

32 TC

Cấu trúc

1.1.

Các học phần bắt buộc

30

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

24,6

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

36,9

3

Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh

2

24,6

4

Đ­ường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

36,9

5

Pháp luật đại cư­ơng

2

24,6

6

Tiếng Anh 1

2

24,6

7

Tiếng Anh 2

2

24,6

8

Tiếng Anh 3

2

24,6

9

Toán cao cấp 1

2

24,6

10

Toán cao cấp 2

2

24,6

11

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36,9

12

Tin học đại cư­ơng

3

36,9

13

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

24,6

 1.2.

Các học phần tự chọn, chọn 2 tín chỉ trong các học phần sau:

2

 

1

Kinh tế thương mại đại cương

2

24,6

2

Xã hội học đại cương

2

24,6

3

Kinh tế môi tr­ường

2

24,6

4

Tổng luận Thương phẩm học

2

24,6

2.

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

88

 

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

26

 

 2.1.1.

Các học phần bắt buộc

20

 

1

Kinh tế vi mô

3

36,9

2

Kinh tế vĩ mô

3

36,9

3

Quản trị học

3

36,9

4

Hệ thống thông tin quản lý

3

36,9

5

Marketing căn bản

3

36,9

6

Thương mại điện tử căn bản

3

36,9

7

Tiếng Anh 4

2

24,6

 2.1.2.

Các học phần tự chọn, chọn 6 tín chỉ trong các học phần sau:

6

 

1

Nguyên lý thống kê

3

36,9

2

Cơ sở lập trình

3

36,9

3

Lập trình hướng đối tượng

3

36,9

4

Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp

3

36,9

5

Luật kinh tế

3

36,9

6

Hành vi khách hàng

3

36,9

2.2.

Kiến thức ngành, bao gồm cả chuyên ngành

37

 

 2.2.1.

Các học phần bắt buộc

31

 

1

Mạng máy tính và truyền thông

3

36,9

2

Thiết kế và triển khai website

2

36,9

3

Quản trị cơ sở dữ liệu

2

36,9

4

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử

3

30,15

5

Marketing thương mại điện tử

3

30,15

6

Pháp luật thương mại điện tử

3

36,9

7

Thanh toán điện tử

3

30,15

8

An toàn thông tin và quản trị rủi ro thương mại điện tử

3

36,9

9

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

3

30,15

10

Chính phủ điện tử

2

24,6

11

Khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh

2

15,15

12

Thương mại di động

2

24,6

 2.2.2.

Các học phần tự chọn, chọn 6 tín chỉ trong các học phần sau:

6

 

1

Quản trị dự án

3

36,9

2

Quản trị logistics kinh doanh

3

36,9

3

Quản trị chuỗi cung ứng

3

36,9

4

Quản trị chất lượng

3

36,9

5

Quản trị công nghệ

3

36,9

6

Quản trị dịch vụ

3

36,9

2.3.

Kiến thức bổ trợ

15

 

 2.3.1.

Các học phần bắt buộc

12

 

1

Ngoại ngữ 2

3

36,9

2

Nguyên lý kế toán

3

36,9

2

Nhập môn tài chính - tiền tệ

3

36,9

2

Quản trị chiến lư­ợc

3

36,9

 2.3.2.

Các học phần tự chọn, chọn 3 tín chỉ trong các học phần sau:

3

 

 

1

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

3

36,9

2

Quản trị tài chính

3

36,9

3

Quản trị thương hiệu

3

36,9

4

Quản trị nhân lực căn bản

3

36,9

2.4.

Làm tốt nghiệp khóa học

10

 

 

 

 

Tổng số TC tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 120, trong đó 94 TC học phần bắt buộc