A. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Tổng số cán bộ: 17   

Trong đó:

- Phó giáo sư: 1

- Tiến sỹ: 3

- Thạc sỹ: 13

B. TỔ CHỨC KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

I. Văn phòng khoa

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Bình Minh

- Thư ký khoa: ThS. Tạ Thị Tuyết Mai

II. Các Bộ môn thuộc Khoa

1. Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử

Địa chỉ: Phòng 125, Nhà T, Trường Đại học Thương mại

Các cán bộ giáo viên hiện nay của Bộ môn:

- PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

- TS. Nguyễn Trần Hưng - Phó trưởng Bộ môn

- ThS. Vũ Thị Hải Lý

- ThS. Lê Xuân Cù

- ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

- ThS. Lê Duy Hải

- ThS. Trần Thị Huyền Trang

2. Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử

Địa chỉ: Phòng 127, Nhà T, Trường Đại học Thương mại

Các cán bộ giáo viên hiện nay của Bộ môn:

- TS. Chử Bá Quyết - Trưởng Bộ môn

- TS. Trần Hoài Nam

- ThS. Nguyễn Bình Minh

- ThS. Đặng Quốc Hữu

- ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

- ThS. Nguyễn Phan Anh

- ThS. Lê Thị Hoài

- ThS. Hoàng Hải Hà

- ThS. Nguyễn Minh Đức

III. Trung tâm trực thuộc Khoa

Trung tâm Đào tạo thực hành và Chuyển giao Thương mại điện tử

- Giám đốc Trung tâm: TS. Trần Hoài Nam

"