Các giáo trình đã xuất bản

     Giáo trình 1

* Tên giáo trình: Thương mại điện tử căn bản

* Tên tác giả: Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Văn Minh; tham gia: TS. Trần Hoài Nam, TS. Chử Bá Quyết

* Số tín chỉ giảng dạy: 03; lần xuất bản : 1; Nhà xuất bản Thống kê; năm xuất bản:. 2011.

* Cho chuyên ngành đào tạo chính: Quản trị thương mại điện tử

* Loại học phần (bắt buộc/tự chọn; đại cương/cơ cở/ngành/chuyên ngành): bắt buộc

* Tóm lược nội dung các chương:

Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử (TMĐT), bao gồm một số nội dung: sự hình thành của TMĐT, khái niệm, phạm vi, chức năng, lợi ích và trở ngại. và những điều kiện ứng dụng TMĐT.

Chương 2: Thị trường trong thương mại điện tử bao gồm: khái niệm, bản chất thị trường điện tử, sự khác biệt giữa thị trường truyền thống và thị trường điện tử, kết cấu, phân loại và một số công cụ sử dụng trong thị trường điện tử. 

Chương 3: Kết cấu hạ tầng của thương mại điện tử, bao gồm: khái niệm, ý nghĩa của hạ tầng CNTT-TT cho TMĐT; Kết cấu hạ tầng ngoại vi và hạ tầng CNTT trong doanh nghiệp

Chương 4: Mô hình kinh doanh (MHKD) trong thương mại điện tử, bao gồm: Khái niệm, các nhân tố cơ bản, các MHKD B2B, B2C cơ bản và đặc thù của TMĐT.

Chương 5: Giao dịch trong thương mại điện tử, bao gồm: Chuỗi giá trị thương mại, một số giao dịch cơ bản và một số hệ thống giao dịch trong TMĐT.

Chương 6: Thanh toán trong thương mại điện tử (TTĐT), bao gồm: Khái niệm TTĐT, các hệ thống thanh toán điện tử.

Chương 7: An toàn thương mại điện tử. bao gồm: Khái niệm, những vấn đề đặt ra, các nguy cơ an toàn, quản trị an toàn, một số giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn TMĐT.

Chương 8: Các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử. bao gồm: Các khía cạnh đạo đức và pháp luật, sự gian lận, bảo vệ người tiêu dùng và người bán hàng, một số vấn đề xã hội, hợp đồng điện tử.

Chương 9: Dự án thương mại điện tử. bao gồm: Xây dựng kế hoạch, dự án, tự phát triển và thuê ngoài, quản lý thực thi dự án, nhân lực trong vận hành dự án.

Giáo trình 2

* Tên giáo trình: Thương mại di động

* Tên tác giả: Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Văn Minh; Tham gia: ThS. Nguyễn Trần Hưng.

* Số tín chỉ giảng dạy: 2 tín chỉ; Lần xuất bản: 1; Nhà xuất bản Thống kê; Năm: 2014.

* Cho chuyên ngành đào tạo chính: Ngành Thương mại điện tử; chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử.

* Loại học phần: Bắt buộc; Thuộc khối kiến thức Ngành/chuyên ngành Thương mại điện tử.

* Tóm lược:

Trong những năm gần đây với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống truyền thông di động toàn cầu, sự tích hợp nhất thể hóa của các thiết bị điện tử, các hoạt động ứng dụng trên thiết bị di động đã trở nên phổ biến và cần thiết trong cuộc sống và kinh doanh. Qua hai thập kỷ, cùng với việc giảm đáng kể chi phí cho các hoạt động và các ứng dụng mới, hoạt động thương mại diễn ra trên nền di động đang có những tăng trưởng nhảy vọt. Theo dự đoán của Forrester Research và ABI Research, các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử (TMĐT) sẽ nhanh chóng được dịch chuyển sang mô hình kinh doanh trên thiết bị di động. Trong thời gian tới, thế giới sẽ chứng kiến sự chuyển dịch kinh doanh lớn lao đó.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với các hoạt động kinh doanh và các mô hình kinh doanh mới lạ trên nền di động, Giáo trình thương mại di động được biên soạn với mong muốn trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động thương mại sử dụng thiết bị di động và mạng viễn thông. Cụ thể giúp người học phân định sự khác biệt giữa thương mại di động (TMDĐ) với TMĐT, nắm được cơ sở hạ tầng từ phần cứng tới phần mềm để vận hành hoạt động TMDĐ, trình bày các ứng dụng cụ thể rõ ràng, phân tích các rủi ro và các giải pháp thanh toán trong TMDĐ.

Giáo trình được cấu trúc thành 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về Thương mại di động

Chương 2: Cơ sở hạ tầng của Thương mại di động

Chương 3: Các ứng dụng của Thương mại di động

Chương 4: Bảo mật trong Thương mại di động

Chương 5: Thanh toán trong Thương mại di động

Giáo trình 3

* Tên giáo trình: Phát triển hệ thống thương mại điện tử

* Tên tác giả: Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Văn Minh; tham gia: ThS Nguyễn Bình Minh; TS. Trần Hoài Nam, TS. Chử Bá Quyết

* Số tín chỉ giảng dạy: 02; lần xuất bản : 1; nhà xuất bản Thống kê; năm xuất bản:. 2014..

* Cho chuyên ngành đào tạo chính: Quản trị thương mại điện tử

* Loại học phần (bắt buộc/tự chọn; đại cương/cơ cở/ngành/chuyên ngành): bắt buộc

* Tóm lược nội dung các chương:

Chương 1: Tổng quan về phát triển hệ thống thương mại điện tử bao gồm bốn nội dung chính: các khái niệm cơ bản: dữ liệu, thông tin, hệ thống, các thành phần của hệ thống; khái niệm hệ thống thương mại điện tử; phát triển hệ thống thương mại điện tử; giới thiệu một số hệ thống thương mại điện tử.

Chương 2: Phát triển dự án thương mại điện tử bao gồm: quy trình phát triển dự án TMĐT, tìm hiểu quy trình kỹ thuật mở rộng; Đánh giá tính khả thi; Nghiên cứu tính khả thi

Chương 3: Phân tích hệ thống thương mại điện tử bao gồm: phân tích các yêu cầu thiết kế hệ thống TMĐT; hệ thống hóa phân tích

Chương 4: Thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử bao gồm: Đại cương về thiết kế tổng thể; thực hiện thiết kế tổng thể; thiết kế tổng thể giao dịch kinh doanh

Chương 5: Thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử bao gồm: Tổng quan thiết kế chi tiết; thiết kế phân đoạn trình diễn; thiết kế tương tác; sử dụng nguyên mẫu giao diện trong thiết kế

Chương 6: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng hê thống thương mại điện tử: mô hình khách-chủ trong TMĐT; một số vấn đề cơ bản về thiết kế kỹ thuật; một số nội dung cơ bản về xây dựng hệ thống TMĐT

 
"